1. Home
  2. /
  3. wat is gastouderopvang

Wat is gastouderopvang?

Gastouderopvang is een kleinschalige en flexibele vorm van kinderopvang die op maat wordt aangeboden door een gastouder. 

Deze vorm van kinderopvang kan zowel in het huis van de gastouder als in het huis van de kinderen zelf plaatsvinden. Of zelfs gecombineerd indien gewenst.

Kinderen van nul tot en met twaalf jaar worden in kleine groepjes van maximaal zes kinderen opgevangen, afhankelijk van de leeftijd van de kinderen. Ook de kinderen van de gastouder zelf tellen mee, als ze binnen dezelfde leeftijdsgroep vallen.

 

Maximaal aantal kinderen bij gastouder

Een gastouder mag maximaal 6 kinderen van 0 – 13 jaar tegelijk opvangen, inclusief eigen kinderen tot 10 jaar:

waarvan maximaal 5 kinderen tot 4 jaar, inclusief eigen kinderen in die leeftijd
waarvan maximaal 4 kinderen tot 2 jaar, inclusief eigen kinderen in die leeftijd
waarvan maximaal 2 kinderen tot 1 jaar, inclusief eigen kinderen in die leeftiid

Voordelen van Gastouderopvang

De opvang vindt plaats in een gezinssituatie en hierdoor is er persoonlijke aandacht voor je kind en de continuïteit van één gezicht.

Het is financieel aantrekkelijk, je betaalt alleen de afgenomen uren.

De opvang kan vaak op de wensen en behoeften van de ouders worden afgestemd. 

De wensen van de ouders en de mogelijkheden van de gastouders dienen als uitgangspunt voor de opvang.

Samen sterk

Geen gastoudergezin is gelijk. De gezinnen variëren van gastouders met jonge kinderen, die de zorg voor hun eigen kinderen combineren met de opvang van een gastkind, tot gastouders waarvan de eigen kinderen al groot zijn of het huis uit zijn. Elk gezin heeft hiermee een uniek dagritme en samenstelling, waarin gastkinderen zich voegen.

Kinderopvangtoeslag

Als gastouderopvang plaats vindt via tussenkomst van een geregistreerd gastouderbureau in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK), dan heb je als ouders recht op kinderopvangtoeslag. Bekijk hier het inspectie rapport van GOB VoorElkaar

Meer wettelijke informatie over de kinderopvang en de wettelijke eisen om de kwaliteit van de kinderopvang te waarborgen vind je op de site van de belangenvereniging van ouders in de kinderopvang BOINK.

Service: goed voor elkaar!

Werven en selecteren van gastouders

Wij werven en selecteren gastouders. Gastouders die werken voor GOB VoorElkaar zijn uitgebreid gescreend volgens de voorgeschreven criteria die gelden binnen de kinderopvang (de criteria staan op de site van de Rijksoverheid). Wij werken met een uitgebreide intakelijst voor gastouders.

Daarnaast verzorgen wij ook de registratie in het Landelijk Register Kinderopvang.

Intakegesprekken

Tijdens een intakegesprek met de ouders inventariseren wij de wensen van ouders en zoeken daarbij een gastouder die zoveel mogelijk aan deze wensen voldoet. De wensen van de ouders en de mogelijkheden van de gastouders dienen als uitgangspunt voor de opvang. 

Ouders beslissen zelf, naar aanleiding van een kennismakingsgesprek, of de voorgestelde gastouder past bij hun persoonlijke criteria.

Koppelingen

We brengen de koppelingen tussen ouders en gastouders tot stand en leggen de afspraken vast. We doen dit tijdens een koppelingsgesprek tussen de vraagouders en de gastouder. Tijdens het gesprek gebruiken we een koppelingsformulier met diverse thema’s. De afspraken worden in ons administratieve systeem vastgelegd en gedeeld met ouders en gastouder.

Verzorgen overeenkomsten

Wij zorgen dat de verschillende overeenkomsten tussen ouders, gastouders en GOB VoorElkaar worden gemaakt, ondertekend en vastgelegd. Hierin worden diverse afspraken vastgelegd. Denk aan tariefkosten, afspraken rond uren, de diverse gegevens van ouders en kinderen….. 

Wij werken met het softwarepakket Portabase. Dit pakket ondersteunt volledig alle financiële en administratieve handelingen en sluit goed aan op de wettelijke eisen die aan kinderopvangorganisaties worden gesteld. Hierin kunnen we overeenkomsten maken, versturen en digitaal laten ondertekenen. Vervolgens wordt het juiste dossier opgeslagen en kan door ons gedeeld worden met het eigen portaal van ouders en gastouders.

Risico inventarisatie

De GGD voert regelmatig een inspectie bij de gastouder. Wij voeren echter zelf ieder jaar een risico-inventarisatie uit in de woning waar de opvang plaatsvindt. Een locatie voor gastouderopvang moet voldoen aan verschillende eisen die wij dan controleren. Mocht de locatie niet voldoen dan wordt er een actieplan opgesteld. Er wordt een termijn afgesproken wanneer de aanpassingen moeten zijn gedaan.

Evaluatie

In ieder geval één keer per jaar voeren wij evaluatiegesprekken met zowel gastouders als vraagouders. Vooraf vragen wij de gastouder en de vraagouders een evaluatieformulier in te vullen. Als het kind oud genoeg is kan het kind ook een evaluatieformulier invullen, al dan niet onder begeleiding van de ouder(s). Tijdens het gesprek worden de evaluaties besproken met elkaar. De evaluaties worden in het eigen portaal gearchiveerd.

Informeren en adviseren

Wij geven graag informatie en advies aan gast- en vraagouders, op aanvraag maar ook via de nieuwsbrieven en/of onze website. Wij hebben een groot netwerk aan hulpverleners die we kunnen consulteren.

Deskundigheids- bevordering

Van de gastouders wordt verwacht dat ze voldoen aan de wettelijk verplichte opleidingsvoorwaarden. GOB VoorElkaar biedt jaarlijks als bijscholing de cursussen EHBO en Protocol Kindermishandeling aan. Daarnaast worden regelmatig thema-avonden georganiseerd. 

Ben je aanvullend verzekerd, dan hebben de meeste zorgverzekeraars een speciaal zorgpotje beschikbaar voor het volgen van een EHBO-cursus. Via de site van Livis kun je checken of jij iets terug krijgt!

Huisbezoeken

Regelmatig vinden huisbezoeken plaats, soms aangekondigd, soms onaangekondigd en ook op verzoek is mogelijk. Een kort verslag hiervan wordt gearchiveerd.

Bemiddeling klachten

Wij hebben in het kader van de Wet kinderopvang een intern Klachtreglement opgesteld en zijn tevens aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang. De klachtenregeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders. 

Bij voorkeur maken ouders/verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden. Een formele klacht wordt schriftelijk ingediend. 

Soms leidt deze interne klachtafhandeling niet tot een bevredigende oplossing. Dan staat ouders de weg vrij naar informatie, advies, bemiddeling en mediation bij het Klachtenloket Kinderopvang. Een andere mogelijkheid is aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie

In 2023 zijn er bij de Geschillencommissie Kinderopvang geen geschillen ingediend over GOB VoorElkaar.

Kassiersfunctie

Het gastouderbureau int de opvangkosten van ouders en betaalt de gastouder binnen 5 kalenderdagen het afgesproken tarief. Gastouderbureaus zijn verplicht zich te houden aan de richtlijnen van de Wet op het Financieel Toezicht. Hierin staat dat het gastouderbureau het geld dat bestemd is voor de gastouder binnen vijf kalenderdagen na ontvangst overmaakt naar de rekening van de gastouder. De Nederlandsche Bank houdt toezicht op de naleving van deze norm.

Financiële ondersteuning

Gastouderopvang via GOB VoorElkaar is formele opvang. Dit betekent dat je als ouders aanspraak kunt maken op kinderopvangtoeslag, een tegemoetkoming vanuit de overheid in de kosten voor je kinderopvang. Mits je aan de voorwaarden voldoet. In de praktijk betekent dit dat je iedere maand een bedrag aan toeslag ontvangt vanuit Belastingdienst Toeslagen. Afhankelijk van de hoogte van je inkomen, ontvang je in 2024 een maximum tarief van €7,53 per kind per uur kinderopvangtoeslag. Een proefberekening ten behoeve van je eigen situatie kan via een rekenhulp bij de belastingdienst.  

Als ouder betaal je alleen de afgenomen uren. Ouders en gastouders krijgen een eigen account die toegang geeft tot individuele informatie in ons administratieve systeem. Gastouders registreren de uren en de ouder kan ze aan het eind van de maand goedkeuren. Vervolgens verzorgen wij de financiële afhandeling van het versturen en innen van de facturen tot de uitbetaling aan gastouders. Het is mogelijk om via iDeal te betalen.

Pedagogisch Beleid

Met de Wet Kinderopvang die per januari 2005 is ingegaan, worden er diverse kwaliteitseisen gesteld aan de Gastouderopvang. Een van deze kwaliteitseisen is dat ieder gastouderbureau een pedagogisch beleidsplan heeft, waarin de uitgangspunten en de werkwijze, die worden gehanteerd bij de omgang met kinderen en bij de opvoeding, staan beschreven.

 Hieronder staat ons Pedagogisch Beleidsplan. Hierin staat hoe hoe wij werken en op welke manier wij onze kwaliteit waarborgen. 

Pedagogisch beleid VoorElkaar 2020

Inspectie-rapport GGD

De overheid stelt hoge eisen aan de kinderopvang in Nederland. De inspectie van gastouderbureaus en kinderopvanglocaties is uitbesteed aan de GGD. Van elke inspectie wordt een rapport gemaakt en deze wordt vervolgens openbaar gemaakt op de website van het Landelijke Register Kinderopvang.

De uitkomsten van de inspectie van GOB VoorElkaar zijn te vinden op de website van het Landelijk Register Kinderopvang. Klik hier om het rapport gelijk in te zien.

Ook de inspectierapporten van de gastouders zijn te vinden via Het Landelijk Register Kinderopvang. Wil je een inspectierapport van een bepaalde gastouder inzien, klik dan op de naam van de betreffende gastouder. Aan de rechterkant van het volgende scherm vind je het laatste inspectierapport van de GGD. De PDF kan je openen en downloaden.

Word wat je bent

2020 © desigend by tinq design created by hofstack. All Rights Reserved.